Cookiebeleid van Straal Atelier©.

 

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is erg belangrijk voor Straal Atelier. Straal Atelier verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de website (www.straalatelier.be) en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De volgende informatie is opgesteld om u te informeren over welke gegevens Straal Atelier verzamelt wanneer u de website bezoekt, voor welk doel deze worden gebruikt en de wijze waarop wij met deze gegevens omgaan.

 

Door het gebruik van deze website wordt u geacht akkoord te gaan met de hiernavolgende voorwaarden.

In principe kan een bezoeker de website bezoeken zonder enige persoonsgegeven in te geven.

Wanneer de gebruiker zich evenwel wenst aan te melden op de website of wanneer hij wenst te genieten van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden (bestellen, ontvangen nieuwsbrief, opvragen informatie, enz.), moet Straal Atelier kunnen beschikken over sommige gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

 

1. Definities:

Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in art. 3.

Website: de website waarop u uw persoonsgegevens hebt ingegeven.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die de website raadpleegt.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die op de website één of meerdere persoonsgegevens invoert.

Interactief gebruik: elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd.

 

2. Toepasbaarheid:

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze privacyverklaring of cookiebeleid. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de website houdt in dat de gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de privacyverklaring  of cookiebeleid en de inhoud ervan heeft aanvaard.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren. Op de website vindt u altijd de meest recente versie van ons privacy- en cookiebeleid.

 

3. Verantwoordelijke voor de verwerking:

De website is eigendom van en wordt beheerd door Straal Atelier, Nederenamestraat 320 B-9700 Oudenaarde, België met ondernemingsnummer BE0830.712.750.

U kan de verantwoordelijke bereiken per e-mail info@straalatelier.be . In uitvoering van de privacywet dient Straal Atelier als de ‘Verantwoordelijke voor de verwerking’ te worden beschouwd.

 

4. Verwerkte gegevens:

4.1 Niet-interactief gebruik

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de privacywet.

4.2 Interactief gebruik

Bij een interactief gebruik van de website, waaronder begrepen het aanmaken van een profiel en het plaatsen van een bestelling van producten via de website, worden de door de gebruiker tijdens de registratieprocedure ingegeven persoonsgegevens verwerkt.

Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de door de gebruiker aangewende functie op de website:

 de naam en voornaam;

 zijn adres;

 zijn emailadres;

 telefoongegevens (vast dan wel mobiel);

 geboortedatum;

 

Door interactief gebruik te maken van de website, verleent de gebruiker zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

4.3 Cookies

Zowel bij een niet-interactief als interactief gebruik van deze website wordt er gebruik gemaakt zogenaamde ‘cookies’ en dit om de dienstverlening te verbeteren.

Cookies zijn kleine elektronische bestanden die met pagina's van de website worden meegestuurd en die op het toestel van de gebruiker worden opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De door de website geplaatste cookies registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op uw surfgedrag op de website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria ...) en hebben enkel als doel om het gebruik van de website te vereenvoudigen, te vervolledigen en te personaliseren (Bezoeker herkennen bij latere bezoeken, en aangepaste inhoud voor te stellen) of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de website gevraagde dienst te leveren.

Straal Atelier maakt gebruik van de volgende cookies:

 Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de website te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de website niet naar behoren worden gebruikt.

 Prestatie bevorderende cookies: dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, teneinde het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

 Functionaliteitscookies: dit zijn cookies die Straal Atelier in staat stellen om de keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, producten in de winkelwagen en dergelijke meer) van bezoekers te onthouden, teneinde het gebruiksgemak van de website te verhogen en aan de bezoekers relevantere informatie te kunnen tonen.

 

De gebruiker kan zijn webbrowser (vb.Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome,...) zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van onze website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijst Straal Atelier naar volgende website: www.allaboutcookies.org

 

5. Doeleinden van de verwerking:

De verantwoordelijke verwerkt de via deze website en account ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 communicatie met de gebruiker;

 het makkelijk toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies);

 het verwerken van bestellingen;

 het organiseren van de dienst na verkoop;

 bieden van de nodige service en informatie over onze producten en diensten;

 het beheer van het profiel van de gebruiker;

 communicatie voor direct marketing- of promotiedoeleinden (zoals een nieuwsbrief);

 statistische analyse of verbetering van producten en diensten;

 

6. Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens:

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 de gebruiker zelf;

 de verantwoordelijke;

 In geval van betaling door u aan Straal Atelier: aan de financiële instelling en betalingsdienst-aanbieder waarop Straal Atelier een beroep doet;

 In geval van online bestelling en uitsluitend met als doel de verzending van de gekochte goederen: aan de transportonderneming waarop Straal Atelier een beroep doet.

 

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring.

Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van de website en zullen nooit worden doorgegeven aan derden, tenzij wij verstrekking daarvan noodzakelijk achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij behouden ons tevens het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een eventuele rechtsopvolger mochten de activa van Straal Atelier of het relevante deel daarvan door deze rechtsopvolger worden verkregen.

 

7. Recht van toegang, verbetering en verzet:

De gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van

 het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;

 de concrete doeleinden van deze verwerkingen;

 de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van;

 de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

 

Op verzoek van de gebruiker kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.

Daarnaast heeft de gebruiker eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Hiertoe richt de gebruiker een gedagtekend en ondertekend verzoek en met bewijs van uw identiteit aan de verantwoordelijke Straal Atelier Nederenamestraat 320, B-9700 Oudenaarde. De inlichtingen worden aan de gebruiker onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Privacywet heeft de gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de gebruiker zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

Hiervoor kunt u gewoon een e-mail naar info@straalatelier.be mits bewijs van uw identiteit of zich schriftelijk richten Straal Atelier, Nederenamestraat 320, B-9700 Oudenaarde.

 

8. Beveiliging persoonsgegevens:

Ten behoeve van de beveiliging tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijziging van de door ons verwerkte persoonsgegevens gebruiken wij veiligheidsprocedures, ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van de persoonsgegevens in onze systemen, waaronder een https-omgeving met SSL-certificaat (Secure Sockets Layer), een beveiliging van de formulieren en een gescheiden publieke en admin-login. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige informatieoverdracht tussen uw computer en onze systemen, kunnen wij niet garanderen dat aan ons via internet toegestuurde informatie afdoende is beveiligd.

 

9. Contact:

Straal Atelier is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kunt Straal Atelier contacteren op het volgende adres:

Straal Atelier

Nederenamestraat 320

B-9700 OUDENAARDE

BTW: BE 830.712.750

info@straalatelier.be

 

10. Links:

Deze Privacy Statement is alleen geldig voor de website van Straal Atelier en niet voor andere bedrijven waarnaar via een hyperlink wordt verwezen op de website.

 

Meer vragen?

Als u meer vragen heeft of meer informatie wenst over de verzamelde gegevens, stuur dan een brief of een e-mail aan Straal Atelier. We behandelen uw vragen zo snel mogelijk.